Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Warckie Centrum Kultury

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID - 19

Czcionka:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS PANDEMII  
               W WARCKIM CENTRUM KULTURY W ZAKRESIE ZASAD ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU I       
                                                  ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ CHOROBY COVID-19

 

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U.2020 poz. 374)- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U.2008 nr 234 poz. 1570 ) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia  28 sierpnia 2009r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

CEL:
Celem niniejszej procedury podczas panującej pandemii COVID-19   jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie Warckiego Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta

KOGO DOTYCZY PROCEDURA:
Niniejsza procedura dotyczy:
-     wszystkich pracowników  WCK  świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania
       pandemii korona wirusa COVID-19
-     uczestników zajęć ( jeżeli zajęcia się odbywają )
-     rodziców  lub opiekunów

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA  NA TERENIE PLACÓWKI
1.   Dyrektor wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj.
       na terenie  WCK w systemie stacjonarnym oraz systemie on-line.

2.   Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie.                                                                                                                                                                                        

3.   Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za
       przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo uczestników
       zajęć, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.                 

4.   Na terenie placówki instruktorzy prowadzący zajęcia dbają o zachowanie reżimu sanitarnego -
       zakrywają nos i usta (w miarę możliwości), natomiast dla uczestników zajęć nie jest to obligatoryjne. 

5.   Pozostali pracownicy w strefie komunikacji  zasłaniają nos i usta.
6.   Zakupione  maseczki i rękawiczki jednorazowe do dyspozycji dla pracowników  znajdują się w
       sekretariacie i  w salach  do zajęć.        
7.   Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z grafikiem
       przygotowanym przez dyrektora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8.   Pracownicy lub uczestnicy zajęć z objawami choroby, takimi jak: podwyższona temperatura, kaszel,
       duszność itp.,  nie są wpuszczani na teren placówki. W takiej sytuacji powinni pozostać w domu
       i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a także o fakcie powiadomić niezwłocznie
       dyrektora WCK.   
9.   Pracownicy pracujący danego dnia zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.    
10. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie WCK do minimum.  Do budynku  nie są
       wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie  placówki.
       Dopuszcza się w szczególnych, uzasadnionych przypadkach przebywanie osób trzecich w części
       komunikacyjnej WCK z zachowaniem wszelkich środków ostrożności jak: osłona ust i nosa,
       rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko  osoby zdrowe.

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZACHOWANIA HIGIENY PRZEZ PRACOWNIKÓW
1.   W trakcie wykonywania zadań każdy pracownik może korzystać ze środków ochrony indywidualnej w
       postaci ochronnych rękawiczek, maseczek lub przyłbic. Środki ochrony osobistej dobierane są przez
       pracownika adekwatnie do powierzonych zajęć.
2.   Częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.
3.   Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe oraz maseczki zostają wyrzucone do
       wyznaczonych koszy na śmieci, a przyłbice zdezynfekowane przez użytkownika.                                                                                                                                                                                                 

4.   Regularnie, po każdych zajęciach dezynfekowane są rzeczy znajdujące się w salach: biurka, krzesła, 
       stoliki, powierzchnie dotykowe, przedmioty,  poręcze, klamki i inne rzeczy, które mogłyby zagrażać
       zarażeniem się  COVID -19
5.   Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem  środka do dezynfekcji
       dostępnego w placówce.
6.   Dezynfekcja obejmuje codzienne mycie podłóg i wietrzenie sal po zajęciach.
7.   Sale dydaktyczne i przestrzeń komunikacyjna wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk, a toalety
       w żele antybakteryjne wraz z wywieszoną przy nich  instrukcją, która opisuje jak poprawnie myć
       ręce. 
8.   Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i
       zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia zgodnie z instrukcją.                                  

9.   Nauczyciele i inni pracownicy  zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni
       placówki min. 1,5 m.
    
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA PLACÓWKI
1.   Dyrektor Warckiego Centrum Kultury odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią
       wszystkich pracowników i uczestników zajęć. Umieszczenie jej w miejscu łatwo dostępnym.
2.   Dyrektor współpracuje ze służbami sanitarnymi w razie podejrzenia zakażeniem COVID-19  u któregoś
       z    pracowników.  
3.   Każdy pracownik  w przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby,  ma obowiązek do
       niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Dyrektora placówki w celu szybkiego podjęcia
       niezbędnych działań zapobiegawczych.                                                                                                                                

 4.   Dyrektor opracowuje grafik pracy na terenie placówki w czasie pandemii.                                                            

5.   Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
       objawów chorobowych.
6.   Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im
       obowiązkami.                                                                                                                                                                                 

 7.   Współpracuje ze służbami sanitarnymi.                                                                                                                              

 8.   Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia
       zakażenia.                                                                                                                                                                                        

  9.   Zapewnia taką organizację, która ogranicza stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczestników
       zajęć.

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTRUKTORÓW (nauczycieli)
1.  Odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników od momentu przyprowadzenia do sali do chwili
      odebrania przez rodzica lub opiekuna.
2.   Wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego
       zostały wprowadzone.
3.   Wietrzą salę przed i po zajęciach.
4.   Zwracają uwagę, aby uczestnicy często myli ręce.
5.   Organizują pokaz właściwej dezynfekcji rąk.
6.   Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u uczestnika oraz obligują rodzica do
       natychmiastowego odebrania uczestnika z placówki.
7.   Instruktorzy zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

 

OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOCZYWAJACE NA RODZICACH/OPIEKUNACH
1.   Do placówki WCK,  rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci zdrowe bez objawów sugerujących
       jakąkolwiek chorobę zakaźną.                     
2.   Rodzice wyrażają  zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika w przypadku wystąpienia
       niepokojących objawów.
3.   Przyprowadzając i odbierając dzieci rodzice są zobowiązani zachować dystans społeczny min. 2 m w
       odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców oraz pracowników.
4.   Na odpowiedzialność i życzenie rodzica dziecko może nosić maseczkę podczas pobytu w placówce.
5.   Rodzic nie posyła dziecka na zajęcia w przypadku gdy któryś z domowników  jest objęty kwarantanną
       lub w izolacji.
6.   Rodzice uczulają dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy instruktora/nauczyciela
       wynikające z reżimu sanitarnego.
7.   Regularnie przypominają uczestnikom o podstawowych zasadach higieny, o zachowaniu odległości, o
       nie zabieraniu ze sobą przedmiotów, które nie będą potrzebne na zajęciach.
8.   Rodzic kontaktuje się z instruktorem telefonicznie lub przez pocztę e-mail.
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DEZYNFEKCJI                                                                                                                              

1.   Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane,
       zgodnie z wytycznymi GIS.                                                                                                                                                

2.   Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz
       zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do
       placówki.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 3.   Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po
       skorzystaniu z toalety.                                                                                                                                                                     

4.   Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
       utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy,
       klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pracowniach, klawiatury, włączników. Przy
       dezynfekcji włączników należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka
       porażenia prądem.                                                                                                                                                                           

 5.   Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
       opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
       wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na
       wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.                                                                                                                                           

6.    Zarówno pracownicy administracji i obsługi  jak i nauczyciele powinni być zaopatrzeni w
       indywidualne   środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.                                                                                                                                                                                               

 7.    Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnych - higienicznych plakatów z zasadami
       prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.                                     

8.   Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.                                                                                                                         

9.   Wskazówki dla osób sprzątających sale, w których przebywają dzieci, korytarze i toalety przy salach:  
       -  używanie przy sprzątaniu rękawiczek ;
       -  wietrzenie pomieszczeń podczas sprzątania;
       -  mycie pomieszczeń z użyciem środków antybakteryjnych; 
       -  toalety obowiązkowo wyposażone w mydło i ręczniki;   
       -  sprawdzanie czy w łazienkach jest instrukcja mycia rąk;    
       -  przy sprzątaniu środkiem antybakteryjnym należy pamiętać o najbardziej narażonych
           powierzchniach (powierzchniach wysokiego poziomu dotyku):     klamki, przełączniki światła, krany,
           zlewy, spłuczki,  poręcze.                                                                                                                                                                                                                                     

10.  W salach, w których przebywają dzieci, należy wietrzyć   oraz przemywać środkami
        dezynfekującymi stoły, krzesła inne przedmioty. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19  U UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I PRACOWNIKÓW   WCK                                                                                                                                              

 1.    W placówce WCK wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy
        chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki   oraz  płyn do dezynfekcji
        rąk i fartuch ochronny.
2.    W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (takich jak kaszel, gorączka,
        duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek), uczestnik
        zajęć jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.           

3.    Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym rodziców i Dyrektora placówki lub
        osobę go zastępującą, po czym wzywa rodziców do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki
        informując  o zaistniałym przypadku.                                                                                                                                                

 4.     W przypadku ignorowania prośby o odbiór uczestnika podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo
        powiadomić o tym fakcie Policję oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.           
5.    Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych
        uczestników z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.                                                                                                 

6.    Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczestników do innej, pustej sali, a sala, w której
        przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i
        dezynfekcja – stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów).                                                         

7.    Uczestnik w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika, który
        zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia
        dezynfekuje ręce przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę, fartuch
       ochronny i rękawiczki.          
8.    Rodzice izolowanego uczestnika, odbierają go z placówki przy drzwiach wejściowych do budynku
        placówki.                                                                                                                                                                                  

 9.    Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych uczestników.               

10.  Jeżeli w placówce przebywają inni uczestnicy, dyrektor powiadamia rodziców, by jak najszybciej
        mogli  ich  odebrać.                                                                                                                                                           

11.  Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia  powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer
        znajduje się w holu przy wejściu głównym oraz w sekretariacie) i wprowadza do stosowania
        na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.                                                                              

12.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów  sugerujących zakażenie COVID-19  u
        pracownika, będącego na stanowisku pracy powinien niezwłocznie przerywać swoją pracę i
        poinformować   o tym   dyrektora lub osobę wyznaczoną zachowując stosowny dystans i środki
        ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.                  
13.  Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest
        niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są
        dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.                                                                                                       

14.  Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu
        go przez osobę z objawami jest myte, dezynfekowane i wietrzone.                                                                            

15.  Dyrektor  na podstawie wytycznych, instrukcji  stacji  sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję
        odnośnie dalszych  działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
16.  Podejmuje próbę zebrania informacji na temat styczności zakażonego z innymi pracownikami
        lub uczestnikami zajęć na terenie WCK. Jeżeli to możliwe ustala  listę osób przebywających
        w tym samym czasie w przestrzeni, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie  COVID-19.
17.  W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu
        wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor
        niezwłocznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek,
        instrukcji do dalszego postępowania.
                                                                                            PRZEPISY KOŃCOWE:
1.   Procedura postępowania w czasie epidemii w Warckim Centrum Kultury obowiązuje od 06 czerwca
      2020r.  do czasu jej odwołania.   
2.   Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i
       stosowania.
3.   Procedury mogą być aktualizowane w sytuacji zmian aktów prawnych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

TUTAJ REALIZOWANY JEST PROJEKT - Konwersja cyfrowa domów kultury

Grant w ramach Projektu Konwersja cyfrowa domów kultury współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie dofinansowane  ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

 

WARTONALIA

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Roboty budowlane, remont wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.

24 LUTY - KINO WCK

I Warcki Festiwal Chóralny im. Marcina Warteckiego