Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Warckie Centrum Kultury

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Czcionka:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119 str. 1), dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pana/Pani danych osobowych (dalej „dane osobowe”) jest Warckie Centrum Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, NIP 827-199-51-92, tel. 43 829 47 93, email: wckwarta@wckwarta.com.
 2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu:
 1.  wykonywania zadań związanych z udostępnieniem i ochroną zbiorów bibliotecznych zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz. 574 ze zm.),
 2. w celach statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.)
 3. realizacji zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

Przetwarzanie danych osobowych Czytelnika ww. celach nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO).
 2. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przez Warckie Centrum Kultury, w tym udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 5. W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład informacja dotycząca działalności Warckiego Centrum Kultury, koniecznym będzie wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Wskazana zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
 7. Dane osobowe pracowników są przetwarzane w celu realizacji umowy o pracę, a także w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi.
 8. Dane wolontariuszy oraz praktykantów przetwarzane są w celu realizacji wolontariatu oraz praktyk na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi.
 9. Dane stażystów przetwarzane są w celi realizacji umowy o organizację stażu na postawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, nie przysługuje Pani/Panu prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt 2, 4, 5, 7, 9-11 jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 2, 4, 5, 7, 9-11 oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 14. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kierować do Administratora Danych lub Inspektora Ochrony Danych:
  1. w formie pisemnej na adres – ul. Tadeusza Kościuszki 9/11, 98-290 Warta,
  2. telefonicznie pod numerem – 43 829 47 93,
  3. mailowo na adres – wckwarta@wckwarta.com
 15. Jeśli uznaje Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 606-950-000.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny