Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Warckie Centrum Kultury

Regulamin

Czcionka:

Plik PDF: http://wckwarta.com/pliki/plik/regulamin-1708014625.pdf

I Warcki Festiwal Chóralny im. Marcina Warteckiego
Patron Festiwalu
Marcin Wartecki (także Marcin z Warty, żył w II poł. XVI w.) – polski kompozytor i muzyk. W latach 1564–1565 był śpiewakiem kapeli królewskiej w Krakowie. Jedyny zachowany jego utwór to 4-głosowy motet Nos autem gloriari oportet w transkrypcji organowej. Znajduje się on w Łowickiej tabulaturze organowej z ok. 1580.
Organizatorzy Festiwalu
Krystian Krogulecki – Burmistrz Warty
Wiktor Baranowski – Dyrektor Warckiego Centrum Kultury
Dawid Ber – Dyrektor Artystyczny Festiwalu – Dyrygent Chóru Męskiego Lutnia w Warcie
Chór Męski Lutnia w Warcie
Zasięg i formuła Festiwalu
Festiwal w formule konkursu chóralnego o zasięgu ogólnopolskim
Termin Festiwalu
11-12 maja 2024 r.
Miejsca Festiwalu
Warckie Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 9/11
Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Warcie (Gotycki Kościół z XIV wieku), ul. Kaliska 3
Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie, ul. Świętojańska 5
Cele merytoryczne Festiwalu
1. Organizacja prestiżowego wydarzenia muzycznego dedykowanego mieszkańcom
Miasta i Gminy Warta oraz regionu i województwa.
2. Promocja Miasta i Gminy Warta.
3. Promocja zespół chóralnych z całej Polski.
4. Integracja ogólnopolskiego środowiska chóralnego.
5. Rozwój umiejętności wykonawczych zespołów chóralnych.
6. Doskonalenie kompetencji dyrygentów chóralnych.
7. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów między uczestnikami wydarzenia z całej Polski.
8. Popularyzacja wartościowej literatury chóralnej, zarówno dawnej, jak i współczesnej.
9. Propagowanie amatorskiego ruchu chóralnego jako ważnego aspektu życia społeczno-kulturalnego.
Harmonogram Festiwalu
1. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu za pomocą formularza do dnia 31 marca 2024 r.
2. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu w dniu 11 kwietnia 2024 r.
3. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej przez zakwalifikowane zespoły do dnia 30 kwietnia 2024 r.
4. Przesłuchania Konkursowe odbędę się 11 maja 2024 r.
Orientacyjny plan dnia konkursowego:
10.00 – 10.15 Inauguracja I Warckiego Festiwalu Chóralnego
10.15 – 12.15 Przesłuchania Konkursowe – część I (8 chórów)
12.15 – 13.00 Przerwa w przesłuchaniach
13.00 – 15.00 Przesłuchania Konkursowe – cześć II (8 chórów)
16.30 – 17.45 Ogłoszenie wyników Konkursu oraz Koncert Laureatów
18.00 Spotkanie integracyjne uczestników Festiwalu
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia innego planu dnia konkursowego.
Warunki udziału w Festiwalu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być amatorskie chóry i zespoły wokalne liczące co najmniej 8 osób, występujące w jednej z poniższych kategorii:
A. Zespoły wokalne (liczebność od 8 do 15 osób)
B. Chóry (liczebność od 16 osób)
C. Chóry Senioralne (liczebność od 16 osób, (60+), 20% chórzystów może być poniżej limitu wieku)
2. Repertuar Konkursu powinien obejmować 3-5 utworów, których czas wraz z wejściem i zejściem ze sceny będzie obejmował od 12 do 15 minut, a wśród nich:
 Jeden utwór kompozytora urodzonego do 1800 roku
 Jeden utwór kompozytora polskiego powstały po 1900 roku
 Minimum jeden utwór o tematyce sakralnej
 Pozostałe utwory zgodnie z wyborem uczestników
 Minimum dwa utwory muszą być wykonane a cappella
3. Przedłużony czas występu może zostać przerwany przez Jury Konkursu.
4. Jako akompaniament instrumentalny rozumie się udział w wykonaniu jednego lub więcej instrumentów zapisanych w partyturze.
5. Organizatorzy zapewniają do akompaniamentu instrument klawiszowy marki Yamaha (typu clavinova).
6. Ocena prezentacji Konkursowej:
 Prezentacje konkursowe chórów i zespołów będzie oceniało JURY złożone ze specjalistów w dziedzinie chóralistyki, w składzie:
prof. dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
dr hab. Kinga Litowska – Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
dr hab. Paweł Łuczak – Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
dr hab. Dawid Ber – Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
 Kryteria oceny konkursowej:
- technika wokalna, w tym walory brzmieniowe zespołu
- podstawowe komponenty wykonania chóralnego: intonacja, rytmiczność śpiewu, czytelność tekstu
- wyraz artystyczny prezentacji – stylowość wykonania, ekspresja wykonawcza
- dobór repertuaru, adekwatny do możliwości wykonawczych zespołu.
 Prezentacje Konkursowe oceniane będę wg następującej skali:
ZŁOTY DYPLOM – 91 – 100 punktów
SREBRY DYPLOM – 81 – 90 punktów
BRĄZOWY DYPLOM – 70 – 80 punktów
 Informację o uzyskanej punktacji ogólnej wraz z krótką oceną opisową wykonania wszystkie zespoły otrzymają po zakończeniu Konkursu.
7. Przewidziane nagrody i wyróżnienia:
 Nagroda Główna GRAND PRIX dla najlepszego zespołu w kwocie 4000 zł.
 Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu kompozytora urodzonego do 1800 roku w kwocie 500 zł.
 Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora powstałego po 1900 roku w kwocie 500 zł.
 Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu o tematyce sakralnej w kwocie 500 zł.
 Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu z akompaniamentem fortepianu w kwocie 500 zł.
 Nagroda specjalna dla wyróżniającego się dyrygenta Konkursu, w kwocie 500 zł.
 Nagroda specjalna dla wyróżniającego się pianisty-akompaniatora w kwocie 500 zł.
JURY ma prawo do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin Konkursu.
Postanowienia JURY są ostateczne i niepodważalne.
8. Po ogłoszeniu wyników Konkursu przewiduje się możliwość spotkania konsultacyjnego z członkami JURY dla wszystkich dyrygentów.
9. Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy przesłać do 31 marca 2024 r. za pomocą formularza on-line: http://forms.gle/AEfgimVjkuDAixTBA
10. W celu kwalifikacji do udziału w Konkursie konieczne jest załączenie do formularza:
 Dwóch nagrań video lub audio chóru, nie starszych niż 2 lata
 Kompletu partytur wykonywanych utworów w formacie PDF
 Zdjęcia Zespołu w formacie JPEG o maksymalnej wielkości pliku 5MB
 Biogram Zespołu w postaci pliku pdf.
11. Kwalifikacji do Konkursu na podstawie kompletnego zgłoszenia dokona Rada Artystyczna Konkursu w terminie do 10 kwietnia 2024, a jej decyzje zostaną przekazane Zespołom 11 kwietnia 2024 r.
12. Do konkursu może zostać zakwalifikowanych przez Radę Artystyczną maksymalnie 16 zespołów lub chórów.
13. Chóry i zespoły zakwalifikowane do udziału w Konkursie uiszczą opłatę akredytacyjną w wysokości 10 zł. od każdego uczestnika Konkursu do dnia 30 kwietnia 2024 r. na konto Organizatora.
Dane do przelewu:
Warckie Centrum Kultury
98-290 Warta
ul. T. Kościuszki 9/11
Nr konta: 26 9270 0006 0022 4233 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Warcie
W tytule przelewu należy wpisać: Warcki Festiwal Chóralny, nazwa zespołu i miejscowość.
Opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału po 30 kwietnia 2024 r.
Chęć otrzymania faktury należy uwzględnić w formularzy zgłoszeniowym, wraz z podaniem danych do faktury.
14. Organizatorzy zapewniają:
 Salę do dyspozycji zespołu podczas całego dnia pobytu w Warcie
 Bezpłatny parking dla autokarów
 Poczęstunek w postaci kawy, herbaty, wody, słodyczy dla wszystkich uczestników Konkursu
 Udział w spotkaniu integracyjnym po zakończeniu konkursu, połączonym z ogniskiem w przestrzeni Kąpieliska Miejskiego w Warcie przy ul. Płk. Amora Tarnowskiego
 Opiekę pilota dla każdego zespołu na cały dzień pobytu w Warcie
 Możliwość udziału w Liturgii Niedzielnej 12 maja 2024 r. w Warcie lub okolicznych miejscowościach, dla zespołów, które zgłoszą taką gotowość i chęć
 Pomoc z organizacji noclegów dla zespołów, które zgłoszą taką potrzebę
 Możliwość wykupienia obiadu na terenie Warty.
15. Wszystkie koszty związane z przyjazdem i pobytem w Warcie chóry pokrywają we własnym zakresie.
16. Opiekę wychowawczą nad nieletnimi członkami chórów i zespołów biorących udział w Konkursie zapewniają instytucje delegujące.
17. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu Konkursu.
18. Uczestnicy zgłaszający się do udziału w I Warcki Festiwal Chóralny im. Marcina Warteckiego wraz z wysłaniem formularza zgłoszeniowego wyrażają zgodę na:
 na transmisję on-line wydarzeń oraz wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem jako uczestnika, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatorów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania
 wykorzystania zapisów audiowizualnych z ich wizerunkiem jako Uczestnika, wyłącznie w celach niekomercyjnych
 nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wizerunku na wybranych stronach internetowych.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania I Warckiego Festiwalu Chóralnego im. Marcina Warteckiego bez podania przyczyny.
20. Kontakt do organizatorów Festiwalu:
Warckie Centrum Kultury – wckwarta@wckwarta.com, tel. 43 829 47 43
Dawid Ber – dawid.ber@amuz.lodz.pl, tel. 607 408 824
21. Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Warckie Centrum Kultury ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, NIP 827- 199- 51- 92, tel. 43/829 47 43 e-mail: wckwarta@wckwarta.com
2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych e-mail: grazyna@wckwarta.com tel. 43/829 47 43
3. Państwa dane osobowe takie jak:
imię i nazwisko / numer telefonu / wizerunek
będą przetwarzane w celu organizacji Festiwalu pod nazwą: „I Warcki Festiwal Chóralny im. Marcina Warteckiego”.
4. Dane w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach video:
a) w celu udokumentowania eventu
b) w celu promocji eventu i działalności WCK jako organizatora.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia ww. celu. Podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne jednak do realizacji zadania.
6. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

TUTAJ REALIZOWANY JEST PROJEKT - Konwersja cyfrowa domów kultury

Grant w ramach Projektu Konwersja cyfrowa domów kultury współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie dofinansowane  ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

 

WARTONALIA

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Roboty budowlane, remont wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.

24 LUTY - KINO WCK

I Warcki Festiwal Chóralny im. Marcina Warteckiego