Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Warckie Centrum Kultury

RODO - INFORMACJA OGÓLNA

Czcionka:

                                                  

                                      Informacja  wstępna  RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Warckie Centrum Kultury w tym Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, dalej WCK z siedzibą, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290  Warta,  tel.43/8294743   

                                                                                                                                                                        Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań  publicznych i  komercyjnych o  charakterze oświatowym, kulturalnym, sportowym i  rozrywkowym. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z  przepisów prawa oraz  działalności statutowej Warckiego Centrum Kultury.

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności związanych z:

 • kontaktem z WCK
 • umowami pracowniczymi
 • umowami cywilno-prawnymi
 • uczestnictwem dzieci i młodzieży w zajęciach, warsztatach
 • uczestnictwem w konkursach, festiwalach, przedstawieniach
 • uczestnictwem w wycieczkach
 • korzystaniem ze zbiorów książek w naszej bibliotece
 • zapewnieniem bezpieczeństwa osobom i mieniu  

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:

 

 • dane ogólne ( imię i nazwisko )
 • imiona rodziców
 • dane adresowe  ( adres do korespondencji, e-mail, nr tel.)
 • dane identyf. PESEL
 • dane do realizacji operacji bankowych ( nr.rach. bankowego )
 • dane wymagane przez prawo  do realizacji umów
 • wizerunek utrwalony przez monitoring wizyjny ( bez rejestracji dźwięku ).        
 • wizerunek foto lub video utrwalony podczas imprez, wydarzeń 

           organizowanych przez  WCK    

                                           

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia  ww. celu. W zależności od czynności  przetwarzania, któremu  poddawane  są  Państwa dane  osobowe podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne jednak do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa.

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27 kwietnia 2016 r. (RODO).


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do  państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 

                                  RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie  z  art. 13 ust. 1  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119 str. 1)   dalej  RODO,  informujemy, iż:

 

         1.   Administratorem  Pana/Pani  danych osobowych  ( dalej, „dane osobowe”)   jest  Warckie 
               Centrum   Kultury
,  ul. Tadeusza Kościuszki 9/11,  98-290  Warta,   NIP  827-199-51-92,
               tel. 43/ 829 47 43,  e-mail: wckwarta@wckwarta.com,  reprezentowane   przez   Dyrektora
               Wiktora Baranowskiego.
               Warckie Centrum Kultury  jest   Administratorem danych osobowych  przynależnej  mu

               Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,  ul. płk. M.A. Tarnowskiego 25,  98-290  Warta

         2.   Inspektorem  Danych  Osobowych  jest  Badowska  Grażyna,   tel. 43 / 829 437 43,   adres
               e-mail: grazyna@wckwarta.com,
         3.   Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu :

 

             a)    wykonywania zadań związanych z udostępnieniem i ochroną    zbiorów  bibliotecznych

                    bibliotecznych     zgodnie   z   ustawą    z    dnia   27 czerwca  1997 r.   o    bibliotekach 

                    ( Dz. U. z  2018r.  poz. 574 ze zm.)                                   

             b)    w  celach  statystycznych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 29 czerwca 1995 r.  o   statystyce

                    publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.)

             c)    realizacji  zadań polegających na zaspokajaniu  potrzeb   oświatowych,  kulturalnych   i

                    informacyjnych   ogółu   społeczeństwa     oraz    upowszechnianiu    wiedzy  i   kultury            

                    zgodnie   z  ustawą  z  dnia  25 października 1991 r.  o  organizowaniu   i   prowadzeniu

                    działalności   kulturalnej  ( Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).     

 

              Przetwarzanie   danych  osobowych  Czytelnika  ww.  celach  nie   wymaga  uzyskania

              zgody  osoby,  której  dane  dotyczą.

                       

         4.   Podstawą  prawną  przetwarzania  Państwa  danych   jest  art. 6 ust. 1 lit. c  rozporządzenia

               Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  ( UE )   2016/679   z   27 kwietnia 2016 r . w  sprawie

               ochrony osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych  i w  sprawie

               swobodnego    przepływu     takich    danych   oraz    uchylenia    dyrektywy       95/46/WE 

                – (dalej: RODO).

         5.   Podstawą  przetwarzania danych  w  zakresie,  jaki jest niezbędny do celów  wynikających 

               z  prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez  stronę

               trzecią, może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

         6.   W zakresie,  w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii,  podstawą 

               prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

         7.   Podanie     danych    osobowych    wynikających    z    przepisu     prawa   jest   wymogiem  

               ustawowym.  Niepodanie  tych  danych  spowoduje  brak   możliwości     realizacji   zadań         

               przez   Warckie  Centrum  Kultury,  w tym  udostępniania zbiorów  bibliotecznych.                                      

         8.   W  przypadku  danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z  przepisów       

               szczególnych, na  przykład  informacja   dotycząca  działalności  i   promocji   Warckiego      

               Centrum Kultury  koniecznym będzie wyrażenie przez  Państwa zgody na przetwarzanie

               danych  osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a   RODO         

         9.   Wskazana  zgoda  może  zostać  cofnięta  w  każdej  chwili , z zastrzeżeniem, że  cofnięcie              

               zgody  nie   będzie  miało  wpływu  na zgodność  z  prawem  przetwarzania  danych przed

               cofnięciem  zgody.           

        10.  Dane osobowe  pracowników  są  przetwarzane w celu realizacji umowy o  pracę,  a  także     

               w  związku  z  obowiązkami  wynikającymi  z  ustawy  z  dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks 

               Pracy    (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz innymi przepisami  szczególnymi.

       11.   Dane   wolontariuszy   oraz  praktykantów przetwarzane są w  celu realizacji  wolontariatu       

               oraz  praktyk  na  podstawie   ustawy  z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności   pożytku        

               publicznego  i  o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)   oraz  innymi przepisami                      

               szczególnymi.

       12.   Dane   stażystów   przetwarzane   są  w  celu  realizacji  umowy  o  organizację   stażu   na  

               podstawie   ustawy   z  dnia  20 kwietnia 2004 r.  o  promocji  zatrudnienia  i   instytucjach

               rynku  pracy  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)  oraz   innymi  przepisami  szczególnymi.

       13.   Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych osobowych, prawo  ich

               sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  usunięcia,  nie  przysługuje  Pani/Panu  prawo      

               do  ich  przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie  danych  osobowych      

               odbywa  się   na  podstawie  Państwa  zgody,   mają  Państwo   prawo  cofnięcia  zgody   w        

               dowolnym   momencie  bez   wpływu   na   zgodność  z  prawem   przetwarzania,   którego           

               dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem.                                              

       14.   Odbiorcami  danych  osobowych  mogą być  podmioty  przetwarzające dane  osobowe   na          

               zlecenie   Administratora  lub  inne  podmioty,   których   udział  w   realizacji  celów   jest    

               niezbędny, a także podmioty uprawnione na  podstawie   obowiązujących przepisów.                                                                                                                                     

       15.   Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do realizacji celów,   oraz           

               przez okres wynikający z przepisów  szczególnych.       

       16.   Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w   tym        

               również w formie profilowania.                                                                                                

       17.   Wszelkie   informacje   i   wątpliwości   dotyczące    przetwarzania     Pani /  Pana   danych

               osobowych   można kierować do Administratora Danych lub Inspektora Ochrony  Danych:

                -  w formie pisemnej na adres – ul. Tadeusza Kościuszki 9/11, 98-290 Warta,

                -  telefonicznie pod numerem – 43 /  829 47 43,                                                                                

                -  mailowo na adres – wckwarta@wckwarta.com  lub  grazyna@wckwarta.com                               

       18.   Jeśli  Pani / Pan  uznaje,  że  przetwarzanie  danych osobowych  narusza  przepisy  RODO,           

               przysługuje  Pani / Panu  prawo  wniesienia  skargi  do   Prezesa Urzędu  Ochrony Danych         

               Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 606-950-000.             

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

TUTAJ REALIZOWANY JEST PROJEKT - Konwersja cyfrowa domów kultury

Grant w ramach Projektu Konwersja cyfrowa domów kultury współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie dofinansowane  ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

 

WARTONALIA

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Roboty budowlane, remont wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.

24 LUTY - KINO WCK

I Warcki Festiwal Chóralny im. Marcina Warteckiego