Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Warckie Centrum Kultury

RODO - MONITORING

Czcionka:

R E G U L A M I N

                                                funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

                                                            na terenie Warckiego Centrum Kultury w Warcie

                                                                                                     § 1

1. Regulamin   określa   zasady   funkcjonowania,  obsługi  i  eksploatacji   monitoringu  wizyjnego   na 

     terenie  Warckiego Centrum Kultury  w  Warcie (dalej WCK),  reguły  rejestracji i zapisu  informacji

     z   monitoringu   oraz   sposób   zabezpieczenia   zapisu  z  kamer  monitoringu,  a  także  możliwość

     udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.     

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.

3. Administratorem systemu monitoringu jest Warckie Centrum Kultury w Warcie.

                                                                                             § 2

Celem instalacji monitoringu w Domu Kultury jest:

 1. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 2. zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
 3. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników WCK
 4. zapewnienie ochrony mienia WCK

                                                                                              § 3

1.  System  monitoringu  wizyjnego  obejmuje  w  szczególności:  kamery,  rejestratory, okablowanie  i

      oprogramowanie  monitoringu,  a  ponadto   stanowisko  umożliwiające  podgląd  obrazu  z  kamer

      i  rejestratory (rejestrator).  Wykaz miejsc, w których znajdują się  kamery monitoringu
      zawiera  Załączniki nr 1  do  Regulaminu.

2.  Dom Kultury posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.                                                                                    3.  Monitoring podlega nadzorowi  przez Dyrektora WCK
4.  Do  zapoznania  się  z  zapisami  z  kamer  i rejestratorów z monitoringu na terenie Domu Kultury i      
      obszaru do  niego przyległego upoważnieni są:
         a)  Dyrektor
         b)  inne osoby i podmioty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

                                                                                § 4

 1. Monitoring  funkcjonuje  całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane
  i przechowywane uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  zwanego  dalej  Rozporządzeniem
 4. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 30 dni, a następnie są kasowane.

5.  Spis  miejsc,  w  których  zainstalowane  są  elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu    

      stanowi    Załącznik nr. 1      do niniejszego regulaminu.

6.  Wejście  do  pomieszczenia,  gdzie   przechowywane  są  nagrania  z  monitoringu  jest  możliwe   w   

      obecności  Dyrektora WCK  a  także  po  wyrażeniu  pisemnej  zgody  przez  niego lub  w obecności  

      upoważnionego pracownika,  który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

 

                                                                                 § 5

 

1.  Informacja  o  funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego  podawana  jest  poprzez  rozmieszczenie  

     tablic z napisem Obiekt  Monitorowany  na  terenie  i  przy  wejściach  do  budynku  WCK.

2.  Na tablicy ogłoszeń, na stronach  Biuletynu Informacji Warckiego Centrum Kultury zamieszcza się

     następującą  Klauzulę  informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia:

 

 

                                                             „KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119 str. 1), dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani / Pana osobowych (dalej „dane osobowe”) jest  Warckie Centrum Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, NIP 827-199-51-92,  tel. 43 829 47 43,  email:  wckwarta@wckwarta.com.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych:  Grażynę Badowską,  tel.  43/ 829 47 43,                                    email:  grazyna@wckwarta.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   a)  w celu  zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i  ochrony mienia na 
 4. art. 6 ust 1  lit. f   RODO   w związku z  art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks pracy.
  b)  w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób

 •  
 •  
 1. Monitorowany obszar obejmuje:

  a)   parking
  b)   wejścia do budynków WCK
  c)   salę widowiskową – Kino
  d)   salę nr. 3 do prób i zajęć muzycznych          

 1. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób pracujących i odwiedzających  WCK.   
 2. Administrator Danych będzie przetwarzał dane osobowe niezbędne do realizacji w/w celu.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt 3  jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do  realizacji celów   tj. nie dłużej niż 30 dni, o których mowa w pkt 3, okres przedawnienia  roszczeń  wynikający  z  przepisów          szczególnych,  a  także z przepisów wewnętrznych obowiązujących u Administratora Danych.
 6.   Pani/Pana   dane   osobowe   nie  będą   przetwarzane   w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym 

  również w formie profilowania.

       11.  Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące  przetwarzania  Pani/Pana  danych   osobowych

       można kierować do Administratora Danych:

                 a)  w formie pisemnej na adres - Warckie Centrum Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki

                      9/11, 98-290 Warta

                 b)  telefonicznie pod numerem 43/ 8294743                                                                           
                 c)  mailowo na adres – wckwarta@wckwarta.com

       12.   Jeśli   uznaje  Pani/Pan,  że   przetwarzanie   danych  osobowych   narusza   przepisy     RODO,

 przysługuje   Pani / Panu  prawo  wniesienia  skargi   do   Prezesa   Urzędu   Ochrony  Danych 

  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300,     606-950-000.

      13.   Regulamin    monitoringu    dostępny    jest    w     Biuletynie   Informacji  Publicznej.       

       14.   Dane zapisane  na nośnik i nie  stanowią  informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu

 w  oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

       15.   Możliwe   jest    udostępnianie   nagrań    organom   lub    innym   podmiotom    uprawnionym

 przepisów  prawa.   Udostępnienie  następuje  po  wyrażeniu  zgody   przez   Dyrektora  WCK.

       16.  Osoba  zainteresowana   zabezpieczeniem   zapisu   z  monitoringu   wizyjnego    na   potrzeby

 przyszłego  postępowania  może  zwrócić  się  do  Dyrektora  WCK  z  pisemnym wnioskiem o

 sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.  

       17.   Kopia sporządzona  na  pisemny  wniosek  osoby  zainteresowanej  przechowywana   jest   w

 zamkniętym    pomieszczeniu    i    udostępniania    uprawnionym   organom.     W   przypadku 

 bezczynności   uprawnionych  organów   kopia   jest  niszczona  po  upływie   trzech  miesięcy

 od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się  protokół.

      18.   Zapis   z  monitoringu  wizyjnego  wydawany  jest  za  pokwitowaniem.

       19.   Udostępnianie  nagrań  z  monitoringu jest  ewidencjonowane w „Rejestrze” udostępnionych 

 nagrań  z  monitoringu  Warckiego Centrum  Kultury.

 

                                                                             § 6

 

Regulamin  monitoringu  dostępny  jest  na stronie  internetowej  WCK  oraz  w  Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                            § 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora WCK.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                     Załącznik nr.1 do Regulaminu funkcjonowania,

                                                                                                                        obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

                                                                                                                           na terenie Warckiego Centrum Kultury

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

              Wykaz miejsc w których znajdują się kamery monitoringu:

 

 

 1. Trzy kamery skierowane na parking i wejścia do budynków: 1 kamera nad wejściem głównym do budynku WCK, 1 kamera przy bramie wjazdowej na parking  WCK, 1 kamera naprzeciwko wejścia do kina.

 

 1. Kamery wewnętrzne : 1 kamera obejmująca salę kinową, 1 kamera umieszczona w sali nr. 3 (miejsce do prób i zajęć muzycznych)

 

 1. Miejsce rejestracji obrazu z monitoringu - gabinet Dyrektora.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

TUTAJ REALIZOWANY JEST PROJEKT - Konwersja cyfrowa domów kultury

Grant w ramach Projektu Konwersja cyfrowa domów kultury współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie dofinansowane  ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

 

WARTONALIA

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Roboty budowlane, remont wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.

24 LUTY - KINO WCK

I Warcki Festiwal Chóralny im. Marcina Warteckiego